ROY MORDECHAY 
STYROFOAM PRAYERS
NOVEMBER 11, 2016 - JANUARY 8, 2017

EXHIBITION TEXT BY JULIA REICH︎

STYROFOAM PRAYERS - ROY MORDECHAY
INSTALLATION VIEW - NIR ALTMAN GALERIE - NOVEMBER 2016STYROFOAM PRAYERS - ROY MORDECHAY
INSTALLATION VIEW - NIR ALTMAN GALERIE - NOVEMBER 2016STYROFOAM PRAYERS - ROY MORDECHAY
INSTALLATION VIEW - NIR ALTMAN GALERIE - NOVEMBER 2016STYROFOAM PRAYERS - ROY MORDECHAY
INSTALLATION VIEW - NIR ALTMAN GALERIE - NOVEMBER 2016STYROFOAM PRAYERS - ROY MORDECHAY
INSTALLATION VIEW - NIR ALTMAN GALERIE - NOVEMBER 2016STYROFOAM PRAYERS - ROY MORDECHAY
INSTALLATION VIEW - NIR ALTMAN GALERIE - NOVEMBER 2016
Mark